603000 Nizhny Novgorod, 40 Volodarsky st., room P.8
Opening hours: 08:00 to 20:00.
Saturday, Sunday by appointment.

Timetable

The table scrolls to the right
Mon Tue Wed Th Fri Sat Sun
Khitrin, Maxim Iosifovich
14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 Day off 8.00 – 14.00 12.00 – 20.00 10.00 – 17.00 Day off
Abashina, Elena Nikolayevna
Day off 11:00 – 19:00 Day off 11:00 – 19:00 10:00 – 16:00 11:00 – 17:00 Day off
Bulekova, Olga Valetninovna
5.09:
12:00 – 20:00
13.09:
14:00 – 20:00
Day off Day off Day off 3.08:
10:00 – 15:00
4.08:
10:00 – 15:00
Kanysheva, Lyudmila Anatolyevna
8:00 – 19:00 14:00 – 20:00 8:00 – 19:00 8:00 – 14:00 Day off Day off 9:00 – 15:00
Lynova, Lidia Nikolaevna
14:00 – 20:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 14:00 – 20:00 8:00 – 14:00 Day off Day off
Lulina (Kiseleva), Irina Valentinovna
Even days 14.00 – 20.00 14.00 – 20.00 8.00 – 20.00 14.00 – 20.00 14.00 – 20.00 31.08:
9.00 – 17.00
Day off
Odd days 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 20.00 8.00 – 14.00 8.00 –14.00
Semerikov, Sergey Anatolyevich
Even days 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 31.08:
9:00 – 17:00
Day off
Odd days 14:00 – 20:00 14:00 – 20:00 14:00 – 20:00 14:00 – 20:00 14:00 – 20:00